Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОБУСНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДОВНИ ВЪТРЕШНИ ЛИНИИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ONLINE СИСТЕМА НА ГРУП ПЛЮС ЕООД

  
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Общите условия за използване на системата за продажба на автобусни билети чрез сайта на  ГРУП ПЛЮС ЕООД  уреждат единствено взаимоотношенията между клиентите на системата (наричан за краткост по-долу КЛИЕНТ) и ГРУП ПЛЮС ЕООД, респективно собственик на системата ГРУП ПЛЮС ЕООД (наричан за краткост по-долу ГРУП ПЛЮС ЕООД).
“КЛИЕНТ” е този, който използва системата на ГРУП ПЛЮС ЕООД.

Тези общи условия дават информация за работа със системата от всеки КЛИЕНТ, за времето на използване на системата, от първоначалното влизане в нея, закупуване на автобусен билет, получаването на резервационен талон и до напускането на системата.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„Билет” – означава валиден документ или друго доказателство за договор за превоз.
„Двупосочен билет” – означава валиден документ за превоз в две посоки по едно и също направление.
„Презаверка” – означава смяна на дата и/или час за пътуване.
„Анулация” – отказ от пътуване.
„Фискален билет” - валиден документ за пътуване, който е издаден от фискално устройство и притежаващ всички необходими реквизити.
„Бланков билет” – валиден документ за пътуване, който не е издаден от фискално устройство, но притежаващ всички необходими реквизити.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ
1. КЛИЕНТЪТ има право да използва услугите за продажба на билети на etapgroup.com  в съответствие с изискванията на Общите условия и правилата.
2. КЛИЕНТЪТ носи лична отговорност пред закона, за всички свои действия, извършени при използване на online системата за продажба на билети на union-ivkoni.com.  
3. КЛИЕНТЪТ се съгласява с това, че част от служителите на ГРУП ПЛЮС ЕООД, в зависимост от задълженията си, имат достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, и др., но няма право да ги разгласява/разпространява, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.
4. КЛИЕНТЪТ носи отговорност, за нерегламентиран опит за достъп чрез union-ivkoni.com до чужди директории, мрежи, компютри и други устройства. ГРУП ПЛЮС ЕООД не носи отговорност за показваната информация или последиците от използването на други уебсайтове, до които union-ivkoni.com осигурява връзка.

5. Всички лица, които се намират в закрити обществени места, в това число и транспортни средства за обществен превоз на пътници са задължени да спазват противоепидемични мерки, които се състоят в поставяне на защитна (предпазна) маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство по избор, покриващо носа и устата (кърпа, шал, шлем и др.). При неспазване на защитните мерки, които са с цел превенция, Груп Плюс ЕООД запазва правото си да откаже предоставянето на транспортната услуга, като сумата за закупения билет/и не подлежи на връщане и възстановяване. В сила от 17.07.2020 г.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРУП ПЛЮС ЕООД
1. Чрез своята система за продажба на автобусни билети, ГРУП ПЛЮС ЕООД предлага услугите по продажба на автобусни билети за ГРУП ПЛЮС ЕООД, но не поема ангажимент за осигуряване на помощ, при използване на системата.
2. Информацията предоставена от union-ivkoni.com  е изцяло собственост на ГРУП ПЛЮС ЕООД и/или на неговите партньори, доставчици и потребители. Използването на  съдържание, е предмет на писмено споразумение с ГРУП ПЛЮС ЕООД .
3. Посочената в разписанието информация, относно времето на пристигане на спирка е ориентировъчно.
4. ГРУП ПЛЮС ЕООД има право да ограничи достъпа на някои свои или всички свои КЛИЕНТИ, до част от услугите или до всички услуги на сайта (при нерегламентиран достъп, форсмажорни обстоятелства и др.).
5. ГРУП ПЛЮС ЕООД може да предоставя на медии и трети лица, обобщена справка от union-ivkoni.com,  единствено с цел рекламиране.
6. ГРУП ПЛЮС ЕООД  не допуска превоз на пътници във видимо нетрезво сътояние и под видимо влияние на упойващи вещества, както и на лица с поведение застрашаващо живота или здравето на останалите пътници, както и на екипажа. Преценката за състоянието на пътника се извършва от водача на МПС–то, който е и отговорник за превоза. При установяване на гореизложеното водачът може да откаже превоз на пътника и качването на борда на превозното средство.
7. ГРУП ПЛЮС ЕООД  запазва правото си на промяна на № на място в съответния автобус без предизвестие вследствие на настъпили независещи от превозвача обстоятелства.
8. ГРУП ПЛЮС ЕООД не носи отговорност за съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които присъстват на сайта union-ivkoni.com  Отговорност за тях носят единствено рекламодателите.
9. Рекламации са валидни само в писмена форма, отправени в срок до 1 месец от датата на пътуване, заедно с копие от билета и багажна разписка. Без предоставяне на горепосочените документи рекламации не се разглеждат.
10. Всеки пътник закупил билет, е застрахован в рамките на пътуването за риска “Злополука”.

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
1. Правата на интелектуалната собственост върху online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници union-ivkoni.com, софтуерни продукти, документи и други материали, принадлежат на ГРУП ПЛЮС ЕООД.
2. Клиентът няма право самостоятелно или чрез трето лице да променя, подобрява, копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, преотдава, лицензира интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието, предоставено от union-ivkoni.com
3. ГРУП ПЛЮС ЕООД има право да промени дизайна на сайта за продажба на автобусни билети, без предварително известяване.

ПОКУПКА НА БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ С ГРУП ПЛЮС ЕООД

Можете да осъществите онлайн покупка на автобусен билет от системата за продажба на автобусни билети само по следния начин:
1. Изберете вида на билета - еднопосочен / двупосочен!;
2. Изберете желаната дестинация!;
3. Изберете дата за пътуване!;
4. Маркирайте +/- 3 дни, ако желаете да видите графика и цените за пътуване около желаната дата!;
5. Натиснете бутона „Търси”!;
6. В отворения нов прозорец изберете желания от вас час на тръгване, а в случай, че сте избрали двупосочен билет, изберете и съответния час на връщане! При промяна на параметрите за пътуване задължително натиснете бутона „Търси”, за да Ви даде възможните часове за тръгване и връщане. Online покупката на билети се преустановява автоматично 2 (два) часа преди отпътуване на автобуса от съответната спирка;
7. Изберете броя пътници! Едновременно могат да бъдат направени и заплатени 5 (пет) резервации. След като сте направили Вашия избор, натиснете бутона „Продължи”!;
8. В отвореният нов прозорец „Данни за пътниците” попълнете задължително - Номер на карта за отстъпки (ако имате такава); Име и Фамилия; Е-mail адрес и телефон за връзка! Резервацията ще бъде валидна при наличие на свободни места. Попълнете ЕГН (първите 6 цифри), за да Ви бъде предоставена възрастова отстъпка, в случай че отговаряте на условията за такава (дете, младеж до 26г., пенсионер)! Отстъпките не се натрупват – системата автоматично избира най-голямото намаление и показва крайна цена с калкулирана отстъпка;  
8.1 Избор на място: след полетата "имена на пътник", се намира опция „място избор”/ „м.вр.избор” (за двупосочен билет). Сините места са свободни, червените места са заети. Изберете място и натиснете бутона „ЗАПИС”!
9. Прочетете Общите условия и условията за Защита на личните данни и отметнете, че сте съгласни с тях и ги приемате!;
10. Натиснете бутона „Купи”! При тази операция ще бъдете пренасочени към страница на обслужващата банка за защитено въвеждане на данни от картата, с която плащате. Операцията се извършва от банката. ГРУП ПЛЮС ЕООД няма достъп до данните за картата Ви;
11. Попълнете име, номер на банкова карта и нейната валидност, както и CVC2 кода – посочен на гърба на картата!;
12. След успешно плащане ще бъдете пренасочени отново към сайта на ГРУП ПЛЮС ЕООД, за да получите резервационен номер. При неуспешно плащане, резервацията ще бъде автоматично анулирана в рамките на 15 минути. Ще получите информация на имейла за успешна/неуспешна резервация. Вашата заплатена заявка за резервация е покупка на билет от ГРУП ПЛЮС ЕООД;
13. Следва да принтирате резервационния талон от получения файл на посочения от Вас e-mail адрес.

Забележка:
• Сесията/времетраенето за осъществяване на онлайн продажба е 10 минути. В противен случай резервацията се анулира;
• Запазване на място в автобусите на ГРУП ПЛЮС ЕООД, се осъществява след 100% заплащане на стойността на билета;
• Можете да използвате предоставяните от компанията намаления, но при получаване на билета и по време на пътуването, следва да представите на служителите на ГРУП ПЛЮС ЕООД документ, с който да удостоверите основанието за намаление. В противен случай трябва да платите разликата в билета или може да Ви бъде отказана транспортната услуга.
ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИ
1. Билетите закупени чрез online системата се получават на касите на ГРУП ПЛЮС ЕООД не по-късно от 30 минути преди пътуването от съответната спирка, а в особени случаи от шофьора на автобуса при качването.
2. За да получите своя билет, трябва да предоставите на служител на каса на ГРУП ПЛЮС ЕООД,  резервационен талон или резервационния номер. В противен случай,  ГРУП ПЛЮС ЕООД има право да Ви откаже издаване на билет и да не бъде предоставена транспортната услуга.
3. Полученият билет съдържа посочените от Вас в резервацията данни. Отговорност на КЛИЕНТА е да провери посочените в билета данни веднага след получаването му, също така и да научи цялата интересуваща го информация преди да закупи билет. Посочването на неверни или непълни данни от пътника, ще направи покупката на билета невалидна. В тези случаи ГРУП ПЛЮС ЕООД не носи отговорност за осъществяването на покупката на автобусен билет и изпълнение на превоза.
4. Валидността на закупен двупосочен билет е 6 /шест/ месеца, считано от първата дата на пътуване.

ПРЕЗАВЕРКИ И АНУЛАЦИИ

КЛИЕНТИ, закупили автобусни билети чрез union-ivkoni.com за пътуване с ГРУП ПЛЮС ЕООД  имат право:
1. Да презаверят билета (промяна на дата и час на пътуване) - единствено и само при наличие на свободни места за желаните нови дата и час. Промяната може да се осъществи единствено и само на касите на фирмата, не по-късно от 1 час преди отпътуване. За целта КЛИЕНТЪТ трябва да представи номера на резервацията, резервационния талон или билета (ако такъв вече е издаден). Презаверката се осъществява при следните условия:
1.1 До 10 минути след отпътуване от съответната спирка – КЛИЕНТЪТ не дължи неустойка;
1.2 Повече от 10 минути след отпътуване от съответната спирка – билетът се счита за използван и не подлежи на презаверка;
1.3 Допуска се само една презаверка в посока.
2. Да анулират билета (отказ от пътуването) при следните условия:
2.1 До 24 часа преди отпътуване от съответната спирка, като ПРЕВОЗВАЧЪТ възстановява на КЛИЕНТА пълната стойност на билета;
2.2 От 23,59 часа до 12 часа преди отпътуване от съответната спирка, като ПРЕВОЗВАЧЪТ възстановява на КЛИЕНТА 90% от стойността на билета;
2.3 От 11,59 часа до 1 час преди отпътуване от съответната спирка, като ПРЕВОЗВАЧЪТ възстановява на КЛИЕНТА 70% от стойността на билета;
2.4 По-малко от 1 час преди отпътуване и до 10 минути след отпътуване от съответната спирка, като ПРЕВОЗВАЧЪТ възстановява на КЛИЕНТА 50% от стойността на билета;
2.5 Повече от 10 минути след отпътуване от съответната спирка – билетът се счита за използван и не се възстановяват суми на КЛИЕНТА;
2.6 Отказ от използване на услуга, заплатена на каса се осъществява единствено в работното време на касата, от която е закупен билета и само след връщането му в оригинал и в пълна цялост.
2.7 Отказ от използване на услуга заплатена чрез банкова карта или онлайн плащане, се осъществява по телефона на националните телефони на дружеството или на каса, като е необходимо да се предостави резервационен номер. Ако билетът вече е издаден от каса, отказ може да се осъществи само в работното време на касата, от която е издаден билета, единствено и само след връщането му в оригинал и в пълна цялост.
3. Презаверен билет не подлежи на анулация.
4. Двупосочен билет се разглежда като едно цяло. При използвана първа посока от билета, втората може да бъде само презаверена, според условията за презаверка.

При отказ от пътуване, сумата за билет, закупен чрез online системата ще бъде възстановена по банков път, съобразно условията за отказ от пътуване и анулация, и в срок до 10 /десет/ работни дни, считано от датата на анулиране на билета. Постъпването на сумите от анулациите зависи от банковите условия на банката издател на картата на КЛИЕНТА.

ОТГОВОРНОСТ НА ГРУП ПЛЮС ЕООД

1. Билетът представлява договор за превоз с автобус между пътника и превозвача. Превозвачът поема своите отговорности, съгласно чл. 42 - чл.48 от Закона за автомобилните превози.
2. Срещу закупения от КЛИЕНТА билет, ГРУП ПЛЮС ЕООД осигурява автобусен превоз по посочения маршрут.
3. Срещу закупения от КЛИЕНТА билет, ГРУП ПЛЮС ЕООД осигурява място спрямо избора на клиента, като схемите за избор на места са примерни и подлежат на промяна от страна на дружеството.
4. Превозвачът не носи отговорност за закъснение по график, в случаи на независещи от него обстоятелства, като стачки, задръствания, лоши атмосферни условия, катастрофи, техническа авария с превозното средство по време на път и други обстоятелства, които превозвачът не е  могъл да предвиди и/или предотврати, като изброяването не е изчерпателно.
5. В случай на неосъществено пътуване по вина на фирмата превозвач, се възстановява 100% от стойността на билета за неосъществената отсечка, както и компенсация за преките разходи за пътуването на пътника до мястото на отпътуване на автобуса, при наличие на потвърждаващи документи.
6. ГРУП ПЛЮС ЕООД не носи отговорност за загубен или откраднат багаж преди чекиране в автобуса и след предаване на багажите при пристигане на съответната спирка. Превозвачът отговаря за багажите, намиращи се на превозното средство, освен ако повредата или липсата се дължат на естеството или дефекти на самия багаж, или въпреки взетите мерки вредите не са могли да бъдат предотвратени (непреодолима сила). Превозвачът съхранява с грижата на добър стопанин непотърсените багажи и носи отговорност за тяхното съхранение за срок от 3 месеца.
ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТА

1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да провери коректността на данните върху билета си. ГРУП ПЛЮС ЕООД няма задължение да коригира грешки, след като договорът е бил сключен.
2. КЛИЕНТЪТ има  отговорност за запазване на целостта на получения билет. ГРУП ПЛЮС ЕООД не носи отговорност за загубен, откраднат или  увреден билет. Дубликати на билети не се издават.
3. КЛИЕНТЪТ носи лична финансова отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.
4. Не се допуска превоз на деца ненавършили 14 - годишна възраст без пълнолетен придружител и при спазването на приложимата нормативна уредба.
ЦЕНИ НА БИЛЕТИ

Цените на билети, обявени чрез union-ivkoni.com, за пътуване с  ГРУП ПЛЮС ЕООД, са в български лева, с включен 20% ДДС.
ГРУП ПЛЮС ЕООД  си запазва правото да променя цените, обявени на union-ivkoni.com.
Когато цената на билета бъде променена, то валидна е тази цена, която е била в сила към момента на закупуване на билета  от КЛИЕНТА.
При ONLINE продажбата  не се начисляват допълнителни такси върху цената на автобусните билети.

ПРЕВОЗ НА БАГАЖ

КЛИЕНТЪТ има право на превоз на следните типове багаж:

*РЪЧЕН  БАГАЖ  ДО 5 КГ С РАЗМЕРИ 30x40x15 СМ
*ЛИЧЕН БАГАЖ/ЧЕКИРАН БАГАЖ В БАГАЖНО ОТДЕЛЕНИЕ ДО 30 КГ.

ГРУП ПЛЮС ЕООД не носи отговорност за Ръчния багаж на КЛИЕНТА, който не е чекиран и се намира в салона на МПС-то.

Закупеният билет дава право на КЛИЕНТА да превози безплатно в багажното отделение личен багаж до 30 кг., разпределени в един или два куфара с размери 80х60х40. В този случай, КЛИЕНТЪТ получава багажна разписка, съгласно разпоредбите на чл. 39 от ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.
Не се допуска превозване на багаж, без издаване на багажна разписка или превоз на багаж, който не принадлежи на пътник.
В съответствие с чл. 37 ал. 4 от Закона за автомобилните превози не се разрешава приемането и превози на пратки и багажи, които не принадлежат на пътник.
Не се разрешава поставяне и пренасяне в багажите на пътниците, превозвани в багажните отделения на автобусите, на парични средства (независимо от валутата и размера), документи, кредитни и дебитни карти, пътнически чекове, ценни книжа, предмети с нумизматична и художествена стойност, накити и други изделия от благородни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни, GSM апарати, смарт устройства и таблети, всякаква видео и аудио техника, компютърни конфигурации и преносими компютри, зарядни устройства, оптични уреди и части за същите. В случай на цялостна или частична липса, и/или повреда на багаж, съдържащ изброените по-горе ценности, предмети или подобни на тях, въпреки забраната за превоза им,  ГРУП ПЛЮС ЕООД не носи отговорност за същите и няма да възстанови тяхната стойност или да изплати обезщетение за същите.
Забранява се поставяне и пренасяне в багажите на пътниците (независимо ръчен багаж или превозван в багажното отделение на автобуса) на огнестрелни оръжия и боеприпаси, експлозиви и запалителни вещества, димни бомби и патрони, динамит, барут и пластични взривни вещества, мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери и устройства, капсул-детонатори, детонатори и фитили, лесно запалими и/или отровни химически вещества фойерверки и други пиротехнически средства, наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества и/или техни аналози, както и прекурсори или съоръжения и материали за производството на наркотични вещества, предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота и здравето на пътуващите в автобуса, движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение, сертификат или друг документ удостоверяващ правото на съхранението, използването и преноса им, религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации, акцизни стоки с неплатен акциз, акцизни стоки /като цигари и алкохол/ с платен акциз, но над определените със закон количествени граници за лично използване, всички видове скимиращи устройства за банкомати, забранени от Закона, всякакви други стоки и вещества забранени със Закон.
Изключение: притежаваните от гражданите огнестрелни оръжия и боеприпаси, за самоотбрана, лов, спортни, културни цели и за колекциониране, могат да бъдат превозвани единствено като ръчен багаж при стриктно спазване на разпоредбите на действащата нормативна уредба по отношение начина на съхранение, носене и използване на такива оръжия.

ПРЕВОЗ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЖИВОТНИ

ГРУП ПЛЮС ЕООД допуска единствено и само превозване на кучета - водачи, придружаващи пътник с увреждания.
ГРУП ПЛЮС ЕООД не допуска превозване на домашни любимци и животни.

ПУШЕНЕТО В АВТОБУСИТЕ НА ГРУП ПЛЮС ЕООД Е ЗАБРАНЕНО!

АБСОЛЮТНО Е ЗАБРАНЕНО ВНАСЯНЕТО И КОНСУМАЦИЯТА НА ХРАНИ, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В ПЪТНИЧЕСКИЯ САЛОН! Всички автобуси, обслужващи линии с еднопосочна дължина над 300 километра са снабдени с мини бар, предлагащ сухи храни, минерална вода, топли, студени безалкохолни напитки и бира. Барът е достъпен за клиентите само по време на регламентираните почивки.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  ОТНОСНО  ONLINE СИСТЕМА

За достъп до online системата е необходимо следното:
Интернет връзка
Интернет браузър – минимални версии: Mozilla Firefox 8.0; Internet Explorer 8 или Google Chrome.

За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите общи условия се прилагат разпоредбите на ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ, НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите общи условия се прилагат и за продажба на автобусни билети от касите на ГРУП ПЛЮС ЕООД. В случай на противоречие между условията, изписани на гърба на билета, и настоящите Общи условия, предимство имат клаузите на настоящите Общи условия. Настоящите общи условия се прилагат и при извършване на „СЛУЧАЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ”, като в случай на прилагане на различни условия на пътуване същите се договарят в конкретния договор за случаен превоз на пътници, сключен със съответния КОНТРАГЕНТ.

Със закупуването на превозен документ, КЛИЕНТЪТ  приема общите условия напълно и без изключения!